Algemene voorwaarden

FitBewust Personal Coaching: ingeschreven bij K.v.K. te Alkmaar onder nummer: 59390743.

FitBewust is gespecialiseerd in Personal Training, Leefstijlcoaching en Voedingsbegeleiding.

Artikel 1. Begrippen
De organisatie:    FitBewust Personal Coaching

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en FitBewust schriftelijk overeenkomen, na overleg met de personal trainer, welke activiteiten Fitbewust aan de deelnemer zal verzorgen.

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die de overeenkomst aangaat met FitBewust voor beoefening van sport- en bewegingsactiviteiten of het deelnemen aan cursussen omtrent voeding.

Personal Trainer: Gerard Sombroek

Activiteit(en): Personal Training (PT), Small Group Training, Leefstijlcoaching, Groepslessen, Bootcamps, voedingsadvies, diverse cursussen omtrent voeding, fitness en vitaliteit.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die FitBewust aangaat ter uitvoering van één of meerdere activiteit(en). Een overeenkomst is tot stand gekomen na inschrijving van de deelnemer bij FitBewust

Artikel 3. Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dienen alle deelnemers een intakegesprek te hebben gehad voorafgaand aan deelname aan een van de activiteiten. Het anamneseformulier dient volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend aan FitBewust te worden afgegeven. De activiteiten zullen pas van start gaan na ontvangst van het anamneseformulier.

Artikel 4. Tijdstip en plaats
Bij de bevestiging van de inschrijving zal FitBewust meedelen waar en wanneer de deelnemer verwacht wordt. Dit zal vooraf met de deelnemer overlegd worden. Indien een afspraak, om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, kan FitBewust ervoor kiezen om in overleg met de deelnemer een nieuwe afspraak te plannen. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren telefonisch geannuleerd te worden door zowel FitBewust als de deelnemer. Wordt de afspraak niet op tijd geannuleerd door de klant, dan zal de trainingsessie gewoon in rekening gebracht worden. Als FitBewust de afspraak niet op tijd afzegt, zal de training op een later nader afgesproken tijdstip alsnog gegeven worden. Daarnaast zal de klant een extra gratis trainingssessie ontvangen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
Op FitBewust rust de verplichting op het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit worden vastgelegd in de overeenkomst die gesloten is. FitBewust voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat FitBewust niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening die voortvloeit uit de gesloten overeenkomst, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Deelname aan een van de activiteiten van FitBewust geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. FitBewust is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Tevens dient iedere deelnemer een zorgverzekering te hebben.

Op iedere door FitBewust gesloten overeenkomst rust een inspanningsverplichting voor FitBewust. FitBewust kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

FitBewust is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door FitBewust georganiseerde activiteiten. FitBewust is niet aansprakelijk voor de door de deelnemer geleden schade, indien deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge danwel schriftelijke instructies, gegeven door de Personal Trainer. Tevens is FitBewust